H2020-JTI-EuroHPC-2019-02 - EuroHPC-05-2019 - Stimulating the innovation potential of SMEs

Zeitraum September 2020 bis August 2023
Anzahl Projekte 1
Webseite https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-05-2019
Förderprogramm Horizon 2020
Ausschreibung EuroHPC-05-2019 - Stimulating the innovation potential of SMEs
Thema H2020-JTI-EuroHPC-2019-02
HPC Innovation for European SMEs
EU
September 2020 bis August 2023